Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu https://letsswim.pl/ (zwanym dalej jako: „Portal”).

Celem polityki jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa na naszym Portalu, dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym dokumentem, z którego dowiedzą się Państwo, w jaki sposób działa nasz Portal. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i zgodny z aktualnie obowiązującym prawem.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Aleksandra Rewers-Jaworska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Pływania Let’s Swim z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zagórzańskiej nr 27g, NIP: 9521908617, REGON 141627066, adres do doręczeń: jak wyżej  (zwana dalej jako: „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email olarew@interia.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) wymogu do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

(i) świadczenia usługi newsletter;
(ii) korzystania z formularzy zgłoszenia zapisu na zajęcia/kurs;
(iii) umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na Portalu;

b) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem;

c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

(i) marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych
i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów i usług Szkoły pływania Let’s Swim uwzględniającej preferencje użytkowników Portalu;
(ii) korzystania z formularzy zgłoszenia udostępnionych przez Administratora na Portalu, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zapisanie przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci na dane kursy/zajęcia pływania;
(iii) obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest ustalenie i dochodzenie praw lub obrona roszczeń.

c) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub wysłania formularza zgłoszenia zapisu dziecka na zajęcia/kurs albo skorzystania z innych funkcjonalności Portalu.

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie odrębnych umów (powierzenia przetwarzania danych osobowych) zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, księgowości lub innych usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Portalu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom zlokalizowanym w ramach strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez Administratora praktykowane lub planowane.

4. Okres retencji danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od Administratora wymagane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z odrębnych przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów finansowo-księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, korzystania z formularzy zgłoszeniowych zapisu na kursy/zajęcia pływania oraz umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na Portalu, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu świadczenia tej usługi lub do momentu rezygnacji z niej przez Państwa.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Portalu, w tym zgody na przetwarzanie danych
w celach marketingowych, profilowania i analitycznych podmiotów współpracujących
z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator przestanie przetwarzać dane, jeżeli zgłoszą Państwo skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.

5. Przysługujące prawa

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w następujących przypadkach:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania,
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione przesłanki przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, profilowania i analitycznych.
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub ustawodawstwie krajowym,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które  dostarczyliście Administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego Administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Przesłanie tych danych o których mowa powyżej wymaga złożenia przez Państwo stosownego oświadczenia.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać od Administratora, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi zweryfikować prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne Administratorowi do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do Administratora wiadomości na adres: olarew@interia.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Akademia Pływania Let’s Swim Warszawa ul. Zagórzańska nr 27g

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla Administratora priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pliki cookies

Czym są pliki cookies i do czego służą?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu, gdy odwiedzacie Portal. Pliki te są przesyłane przez Portal do Państwa przeglądarki. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania Państwa urządzenia, poznania Państwa preferencji, a także zbierania informacji na temat Państwa wcześniejszych działań na Portalu.

Jakich plików cookies używamy?

Portal może używać następujących rodzajów plików cookies:

 • Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są konieczne, aby niektóre funkcjonalności Portalu działały poprawnie.
 • Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie z Portalu jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Państwa preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.
 • Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania z Portalu.
 • Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Państwa wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

Pliki cookies używane przez Portal można podzielić na następujące kategorie:

A. Pliki cookies konieczne;
B. Pliki cookies wydajności;
C. Pliki cookies funkcjonalne;

Pliki cookies konieczne: Zawsze Aktywne

Bez tych plików nie można poruszać się po Portalu ani korzystać z jego funkcjonalności. Państwa dane przetwarzamy w oparciu o art. 6 (1) f) RODO. Możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Państwa danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to korzystanie z Portalu bądź znacznie to utrudni.

Pliki cookies wydajności:

Pliki z tej kategorii gromadzą informacje, które określają, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Portalu, np. dane podstron, które są odwiedzane najczęściej. Pliki te są wykorzystywane po to, aby usprawnić działanie Portalu. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Państwa zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (checkbox), które może pojawić się po otwarciu strony https://letsswim.pl/ Swoją zgodę możecie Państwo wycofać w każdej chwili.

Funkcjonalne Pliki cookies:

W plikach tego typu zapisywane są informacje o Państwa wyborach, dzięki którym Administrator może zaproponować ulepszone i spersonalizowane funkcje. Na przykład w plikach cookie tego typu mogą być przechowywane informacje na temat numerów śledzenia wpisywanych w aplikacjach. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Państwa zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (checkbox), które może pojawić się po otwarciu strony https://letsswim.pl/. Swoją zgodę możecie Państwo wycofać w każdej chwili.

Jak długo przechowujemy pliki cookies?

Sesyjne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia przez Państwa Portalu lub wyłączenia oprogramowania (zamknięcia przeglądarki internetowej).

Stałe pliki cookies będą przechowywane na Państwa urządzeniu maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania przez Państwa zgody.

Jak zarządzać plikami cookies?

Należy mieć na uwadze fakt, iż jeśli nie wyrażą Państwo zgody na działanie plików cookies, to nie będzie można w pełni korzystać z niektórych funkcjonalności Portalu np. nie będzie można wysłać formularza zgłoszenia dziecka do zapisu na kurs/zajęcia.

Trzeba również pamiętać o odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach, laptopach). Istnieją różne sposoby konfiguracji przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod poniższymi linkami:

7. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.

Facebook
YouTube
Instagram